SENAT FAKULTAS

SENAT FAKULTAS HUKUM 2018

Ketua

:

Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

Sekretaris

:

Dr. H. Helmi, S.H., M.H.

Anggota

:

1.

Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum

:

2.

Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

:

3.

Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

:

4.

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

:

5.

Dr. H. MIspansyah, S.H., M.H.

:

6.

Dr .Akhmadi Yusran, S.H., M.H.

:

7.

M. Ali Amrin, S.H., M.H.

:

8.

Tavinayati, S.H., M.H.

:

9.

Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

:

10.

Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.